1.YASAL DAYANAK : 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelikle; bu Yönetmelikte değişiklik yapan 99/12448 Karar sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Jandarmaya ikamet yeri esasına göre silah ruhsatları verme yetkisini vermiştir.

2.  SİLAH RUHSAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

a.  Bulundurma ruhsatı,

b.  Taşıma ruhsatı

c.  Kamu görevlisi taşıma ruhsatı,

d.  Emekli kamu görevlisi taşıma ruhsatı,

e.  Yivli av tüfeği ruhsatı şeklinde ayrılmaktadır.

3.  SİLAH RUHSATI MÜRACAATLARINDA KİMLER, NEREYE, HANGİ BELGELERLE MÜRACAAT EDER ?

Kimin, nasıl, nereye başvuracağı EK-A ve EK-B’deki akış diyagramlarında mevcuttur.

Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerden istenecek Belgeler:ek Belgeler:

1.  İkamet edilen İl Valiliğine hitaben yazılan dilekçe,

2.  C.Başsavcılığından alınacak Sabıka Kayıt Belgesi,

3.  Hükümet Tabipliğinden doktor raporu,

4.  Nüfus cüzdan sureti,

5.  İkametgah ilmühaberi,

6.  3 adet vesikalık fotoğraf.


a.  Bulundurma Ruhsatını kimler alabilir ?

          Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde sayılan hallerden birine (EK-C deki) girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler Silah Ruhsatı İstek Formu ile ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.

b.  Taşıma ruhsatlarını (bu ruhsatlar için istenecek diğer belgeler) kimler alabilir?
1.  Hayatı harici tehlikede olduğu gerekçesiyle verilen taşıma ruhsatları :

İl Valileri ;

      (a)Yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki yada bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklı olma koşulu ile yabancı uyruklu şahıslara can güvenliği nedeniyle (Can güvenliği olmadığından dolayı taşıma ruhsatı almak isteyenlerden Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını kanıtlayan belge istenecektir.),

        (b)Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların ve TSK mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına (Şehitlik belgesi istenir.),         (c)Bakanlığın muvafakatı alınmak artıyla, 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile değişik 3216 Sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara (İllerde Vali veya Vali Yardımcısının Başkanlığında İl J.K., İl Em.Md., Garnizon Komutanı veya temsilcisi ve Milli İstihbarat temsilcisinden oluşan komisyonca hayatlarının koruma altına alındığına dair karar ve istenir.),

        Talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir. Yukarıda (a) bendinde belirtilen kişilerden birden fazla silahı bulunanlara talepleri de dikkate alınarak sadece bir silah için taşıma ruhsatı verilebilir.

2.   Taşıma ruhsatı verilecek meslek mensupları:

        Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının 91/1779 Sayılı Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde Silah Taşıma Ruhsatı verebilir;

(a)Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına (Dışişleri Bakanlığından resmi yazı istenecektir.),

(b)Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarına (Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazı ve basın kartı fotokopisi istenecektir.),

(c)Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket halinde çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine (Kuyumcu ve sarrafların, esnaf ve sanatkarlar odası ile kuyumcu odasına kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.),

(d)14/08/1987 tarihli ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine (Av malzemesi ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin satıldığı ve bayiliği olduğuna dair belge istenecektir.),

(e)Bankaların Genel müdürleri, Genel Müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine (Banka müdürlerinin kendi kurumlarından görevli olduklarını belirleyen belge istenecektir.),

(f)  Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara (Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi istenecektir.),

(g)Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına (Şirketin yıllık satış tutarını (cirosunu) gösterir vergi dairesi yazısı, kâr-zarar cetveli ve blanço, ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin noter tasdikle imza sirküleri, Genel müdür ve yardımcılarının görevi ile ilgili yetkili kurul kararı yazısı istenecektir.),         (h)Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerde uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine (Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile arazi sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

(ı)  Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeni ile yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine (Ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile hayvan sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

(i)    Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleri ile fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Müteahhitlik karnesi fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı istenecektir.),

(j)  Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye) , (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı istenecektir.),

(k) Akaryakıt istasyonları sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve iş başında taşımak şartıyla), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı ve SSK. primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı ile iş sahibinin yazılı müracaatı istenecektir.),

(l)  Sigortalı olarak en az elli işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.), (İş sahiplerinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı ve sigorta sicil numarasını gösterir kart fotokopisi, bekçi, mutemet ve veznedarlar için iş sahiplerinden istenen belgeler yanında işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı istenecektir.),         (m)    Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere (Poligon sahibinden işletme fotokopisi, bekçilerden ise ruhsat fotokopisi ve işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı istenecektir.),

(n)    25/04/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunun 8 nci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler), (Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri ile ilgili kurum yazı ve bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı istenecektir.),

(o)    Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere (Müracaat eden ve ruhsatı yeniletenlerden ziraat odalarından veya il/İlçe tarım müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi, kovan adedini belirten yazı ve ürünün satışı karşılığı müstahsil makbuzu istenecektir.),

(ö)    09/05/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun Hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşıyabilirler), (İş sahibinin yazılı müracaatı, depo izin belgesi fotokopisi ve işçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK. yazısı istenecektir.)

(p)    Daha önce Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile MİT. hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan Subay, Astsubay veya Uzman Jandarma Çavuşlara ( Kamu görevinde bulunmuş asıl statüsünü kazanmış, kendi isteği ile bu görevinden ayrılanlara kurum tarafından kendi istekleri ile ayrıldıklarına dair belge istenecektir.)

(r)    Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye), (Döviz bürosu sahiplerinin hazine ve Dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni aldığına dair belge istenecektir.),

(s)    Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 Sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlere (Avukatlardan bağlı olduğu barodan üyelik yazısı, noterlerden ise noterlik belgesi fotokopisi istenecektir.),

(ş)    Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayii odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerine (Bağlı bulundukları birlik, federasyon ve konfederasyon başkan ve genel sekreteri imzalı belge ile oda yönetim kuruluna seçildiğine dair seçim tutanağı fotokopisi istenecektir.),

(t)    Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalli muhtarlığı yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine dair İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.),

(u)    Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç en az bir dönem Belediye Baykanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine dair İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.). c. Talep etmeleri halinde Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri kimlerdir ?      (1)        Özel kanunlara göre silah taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri;      Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentleri hükümlerine göre Valilerce silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek kamu görevlileri; aşağıda görevleri yazılı olan kamu görevlilerinden sadece görev belgesi istenir, haklarında tahkikat yapılmaz. Özel Kanunlara göre her zaman ve her yerde silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin zati silahlarına istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. Bu kişilerden taşıma ruhsatı harcı alınmaz.

(a)Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,

(b)Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,

(c)Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara

(d)Özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

(2)  Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan; (a)Köy ve Mahalle muhtarları na (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için), (b)Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (Bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.).

3) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;

(a)Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkartmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

(b)Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(c)PTT. İşletmesi Genel Müdürlüğünün Rodyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapımı, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı ünvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(d)TRT. Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(e)Genel Müdürlüğe ait role istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(f)Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(g)Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(h)14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,

(ı)  Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev başında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

(i)  İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (Ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

(j)  Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

(k)Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,

(l)  Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu, kadrolu personeline.

4)  Parayla ilişkisi olanlardan ;

(a)09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1 nci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya zati silahlarını taşıyabilirler),

(b)Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

(c)Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

(5)  Özellik arz eden görev yapanlardan ;

(a)Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,TBMM. Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,

(b)Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

(c)TBMM. Başkanlığı, Başba-kanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlerine,

(d)Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, merkezi yönetim içinde yer alan kamu kurumu ve kuruluşları ile iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcıları ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve yardımcılarına,

(e)Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halin Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,

(f)  Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

(g)Karayolları Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ve şube şeflerine (Görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

(h)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyelerine,

(ı)  Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi üyelerine,

(İ)Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,

(j)İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına,

(k)Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,

(l)Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve İl Müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün Bölge ve İl Müdürlüklerinde arazi kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.

Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

d.     Talep etmeleri halinde hangi emekli kamu görevlilerine taşıma ruhsatı verilir?

Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden; emeklilik onay örneği, istifa ederek ayrılanlardan kurumdan ayrılış nedeninin gösterir yazı ve ikametgah ilmuhaberi, malulen emekli olanlardan sağlık durumunu gösterir heyet raporu,

(1) Vali, Vali Yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

(2) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine,

(3) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin, muavin konsoloslara,

(4) Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden Vali, Vali yardımcısı, hakim ve savcılara,

(5) Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT. hizmetleri mensuplarına,

(e) bendi kapsamındaki kamu görevlilerinin kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri, emekli kimlik kartlarına işletmek suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçe

(6) Çarşı ve mahalle bekçilerine,

(7) 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını ve kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

(8) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre emekli olanlara,

(9) Özel Kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına, İkamet ettikleri yer Valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir. Bu maddede öngörülenlerden Silah Ruhsat İstek Formuna ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

e. Yivli Av Tüfeği ruhsatı kimlere verilir ?

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu lisansı ile yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarda ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir.

4. TSK PERSONELİNDEN SİLAH SATIN ALMAK İSTEYENLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER NELERDİR ?

a.  MKE. Kurumundan silah satın almak isteyen rütbeli personel;

(1)Sicil amirine dilekçe ile müracaatta bulunmak suretiyle kendi kuvvetinden izin alır,

(2)Dilekçe, askeri kimlik kartı ve fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğüne müracaat eder.

(3)J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlemleri Şubesinden silah satın alma yetki belgesini alarak MKE. Kurumuna müracaat eder ve silah satın alır.

b.  Özel ferdi ithal silaha ruhsat alma işlemleri;

(1)Kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde yurt dışı atama ve kesin dönüş belgesi, silaha ait fatura ve Türkçe tercümesi, nüfus cüzdan örneği, pasaport fotokopisi ile adı soyadı, memuriyet ünvanı, sicil numarası, pasaport tarih ve numarası, iş ve ikametgah adresini belirten bir dilekçe ile J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğüne müracaat eder.

(2)J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube müdürlüğünden silah ithal ve menşei belgesi alarak silahın yurda sokulduğu gümrük müdürlüğüne müracaat eder.

(3)Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra gümrük vezne alındı makbuzu ve silahla birlikte ruhsat işlemleri şube müdürlüğüne gelerek kayıt ve tescili yapıldıktan sonra ruhsat işlemleri tamamlanmış olur.

c. Armağan silah ruhsat işlemleri ;

(1)Armağan belgesi yabancı devletler tarafından verilmiş ise aslı ve Türkçe tercümesi Türkiye’de bulunan elçiliklere veya konsolosluklara onaylattırılır.

(2)Nüfus cüzdan örneği, iki adet fotoğraf ve bir dilekçe ile J.Gn.K.lığı ruhsat İşlem Şube Müdürlüğüne müracaat eder.

(3)J.Gn.K.lığı Ruhsat Şube müdürlüğünce tanzim edilen ve Bakanlığa onaylattırılan armağan silah ve mermi menşei belgesinin alınmasıyla kayıt ve tescil işlemleri tamlanarak ruhsatı çıkartılır.

d. Antika silah ruhsat işlemleri ;

(1)Antika olduğu iddia edilen silah, nüfus cüzdanı örneği ve bir dilekçe ile J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğüne müracaat eder.

(2)J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğünce silah Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek ekspertiz (nitelik tespit raporu) raporu aldırılır.

(3)Yönetmelik hükümlerine göre nitelik tespiti verilen antika silah J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğünde kayda alınarak envanter kayıtlarına geçirilmesi sağlanır.

5. RUHSATLI SİLAHLARIN DEVİR İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR ?

a. Sivil vatandaşların birbirlerine devir işlemleri; 5 inci madde (c) fıkrası kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma ve bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı olan, 16 ncı madde (EK-C) kapsamına girmeyen, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler. Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının (EK-C kapsamında) tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, alacak şahsa ruhsat düzenlenmeden devredilemez.

b. TSK. Personelinin sivil vatandaşlara devir işlemi :

Satışı, devri ve hibesi yapılabilecek zati silahlar.

1.  Personel emekli olunca kendisine (bedelsiz) istihkak olarak verilen zati silah,

2.  Zoralım silahı (can güvenliği nedeniyle verilenler hariç),

3.  Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan satın alınan silah,

4.  Özel Ferdi İthal edilen silah,

5.  Antika silah,

6.  Miras yoluyla edinilen silah,

7.  Başkasından devir alınan silahlardır.

     Devrinde sakınca olan silahlar hariç olmak üzere; Kuvvet Komutanlıklarının zati silah envanterinde, adına kayıtlı zati silahı olan personel, envanterde nitelikleri yazılı silahlarını, 16 ncı madde (EK-C) hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir veya Türk Silahlı Kuvvetlerine hibe edebilir. Görevde olan personel Kuvvet Komutanlıkları zati silah envanterinde adına kayıtlı olup, devrinde bir sakınca olmayan silahını, bir başkasına devretmeden önce bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından devir müsaadesi alması prensip olarak kabul edilmiştir. Emekli personelin devrinde sakınca olmayan silahını bir başkasına devri için bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığından devir müsaadesi almasına gerek yoktur. Bir başkasına devredilecek silahın devir alınmasına ait işlemler, silahı devralacak kişi tarafından yürütülür. Silahın devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, silahı devreden personel üzerinden düşümü yapılır.

c. Devri yapılamayacak ruhsatlı silahlar :

6136 sayılı kanunun uygulanmasında;

(1)    Yurtiçinde ve yurtdışında yabancı Devlet veya Hükümet Başkanları ya da Hükümet Üyeleri tarafından ya da Hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği belgelendirilen,

(2)    Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği belgelendirilen,

(3)    6136, 6768, 1308 ve 2313 Sayılı Kanunların geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvurularak vesikaları alınmış olması koşulu ile ;

(a)Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan,

(b)İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,

(c)İstiklal Savaşına katılan Subay ve Erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan,

(d)İstiklal Savaşında Cephe Komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, ateşli veya ateşsiz armağan veya hatıra silahlar,

(4)TSK Personelinden; görevde bulunduğu sürece kendisine (bedelsiz) istihkak olarak verilen zati silahlar,

(5)TSK. Personelinden; can güvenliği tehlikesi olan personele tahsis edilen zoralım tabanca (bu şekilde tahsis edilen tabancaların bir başkasına devri yasal olarak mümkün olmamakla birlikte J.Gn.K.lığınca prensip olarak kabul edilmeyecektir.),

Devri yapılmayacak ruhsatlı silahlardır.

EKLER                                            : EK-A (Silah Ruhsat Müracaatlarında İl J.K.Lıkları Silah Ruhsat Kısımlarınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Akış Diyagramı) EK-B (TSK Personelin Silah Satın Alma Müracaatlarında J.Gn.K.Lığı Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğünce Yürütülecek İşlemlere İlişkin Akış Diyagramı) EK-C (Silah Ruhsatı Almaya Engel Haller) EK-D (Silah Satın Alma Yetki Belgesi) EK-E (Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi) EK-F (Silah İthal ve Menşei Belgesi)

EK-G (Silah Ruhsat İstek Formu)